Search Blog

Translator

All About Tutorial

Monday, January 16, 2012

Doa Buat Para Calon Pengantin

Posted by TOMJERRX at 6:03 AM
Yang sudah mau pada nikah ada sedikit kumpulan doa untuk para
calon penganten, saya tulis dari berbagai sumber, mudah-mudahan
bermanfaat.

1. Doa sebelum menikah semoga mendapatkan jodoh yang baik :
Q.S.26 (Asy-Syu’araa) ayat 83 :
َر ِّب َھ ْﺐ ِﻟﻲ ُﺣ ْﻜﻤًﺎ َوَأْﻟ ِﺤْﻘِﻨﻲ ِﺑﺎﻟ َّﺼﺎِﻟ ِﺤϴ َﻦ
(Ibrahim berdoa): ‘Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah (agar aku menjadi
orang yang bijaksana) dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang shaleh’.

2. Doa saat menikah Q.S.17 (Al Isra’) ayat 80 :
َّر ِّب َأ ْد ِﺧْﻠِﻨﻲ ُﻣْﺪ َﺧ َﻞ ِﺻْﺪ ٍق َوَأ ْﺧ ِﺮ ْﺟِﻨﻲ ُﻣ ْﺨ َﺮ َج ِﺻْﺪ ٍق َوا ْﺟ َﻌﻞ ِّﻟﻲ ِﻣﻦ َّﻟ ُﺪﻧ َﻚ ُﺳْﻠ َﻄﺎﻧًﺎ
َّﻧ ِﺼϴﺮًا
’Ya Tuhan-ku, masukkanlah dengan cara yang baik dan keluarkanlah (pula) aku
dengan cara keluar yang baik dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang
menolong’.

3. Doa sesudah menikah semoga semua urusan lancar Q.S.18 (Al Kahfi) ayat 10 :
َرَّﺑَﻨﺎ آِﺗَﻨﺎ ِﻣﻦ َّﻟ ُﺪﻧ َﻚ َر ْﺣ َﻤًﺔ َو َھِّϴ ْﺊ َﻟَﻨﺎ ِﻣ ْﻦ َأ ْﻣ ِﺮَﻧﺎ َر َﺷﺪًا …
´Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan
sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).´

4. Doa akan bersenggama :
ِﺑ ْﺴِﻢ اﻟَّﻠ ِﮫ اﻟ َّﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ اﻟ َّﺮ ِﺣϴِﻢ َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢ َﺟـِّﻨـْﺒﻨَﺎاﻟ َّﺸـْϴ َﻄﺎ َن َو َﺟِّﻨ ِﺐ اﻟ َّﺸـْϴ َﻄﺎ َن َﻣﺎ َر َزْﻗـَﺘـَﻨﺎ
Artinya :
” Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah Ya Tuhan kami,
jauhkanlah kami dari syaithon dan jauhkanlah syaithon dari (anak) yang Engkau
karuniakan/berikan kepada kami´.

5. Doa mohon dijadikan anak/janin yang akan lahir nanti laki-laki/perempuan :
Doa ingin punya anak perempuan :
Dibaca oleh istri :
َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢِاﻧِّـ ْﻲ ُا َﺳ ِّﻤ ْﻲ َﻣﺎ ِﻓ ْﻲ َﺑ ْﻄِﻨ ْﻲ َھ ِﺬِه ………. *) َﻓﺎ ْﺟ َﻌْﻠ َﮭﺎ ِﻟ ْﻲ َﻣ ْﺮأًة َﺻﺎِﻟ َﺤ ًﺔ
‘Ya Allah, sesungguhnya aku akan memberikan nama anak yang masih ada dalam
kandunganku dengan nama ……………………………………… maka jadikanlah berupa anak perempuan yang shalihah´.
Dibaca oleh suami :
َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢِاﻧِّـ ْﻲ ُا َﺳ ِّﻤ ْﻲ َﻣﺎ ِﻓ ْﻲ َﺑ ْﻄ ِﻦ َز ْو َﺟِﺘ ْﻲ َھ ِﺬِه ……….*) َﻓﺎ ْﺟ َﻌْﻠ َﮭﺎ ِﻟ ْﻲ َﻣ ْﺮأًة
َﺻﺎِﻟ َﺤ ًﺔ
’Ya Allah, sesungguhnya aku akan memberikan nama anak yang masih ada dalam
kandungan istriku dengan nama ……………………………………… maka jadikanlah berupa anak perempuan yang sholihah’
Doa ingin punya anak lak-laki :
Dibaca oleh istri :
َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢِاﻧِّـ ْﻲ ُا َﺳ ِّﻤ ْﻲ َﻣﺎ ِﻓ ْﻲ َﺑ ْﻄِﻨ ْﻲ َھ ِﺬِه ……….*) َﻓﺎ ْﺟ َﻌْﻠ ُﮫ ِﻟ ْﻲ َذ َﻛ ًﺮا َﺻﺎِﻟ ًﺤﺎ ِﺑ َﺤ ِّﻖ
َﺻﺎ ِﺣ ِﺐ َھﺬَا ْا ِﻹ ْﺳِﻢ اﻟ َّﺸ ِﺮْﯾ ِﻒ َﺳِّﯿِﺪَﻧﺎ ُﻣ َﺤ َّﻤٍﺪ َﺻَّﻠﻲ ا ُﷲ َﻋَﻠْﯿ ِﮫ َو َﺳَّﻠ َﻢ
“Ya Allah, sesungguhnya aku akan memberikan nama anak yang masih ada dalam
kandunganku dengan nama ……………………………………. *) maka jadikanlah berupa anak laki-laki yang shalih dengan mendapatkan haknya nabi yang mempunyai nama yang mulia, yaitu sayyidina Muhammad SAW”.
Dibaca oleh suami :
َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢِاﻧِّـ ْﻲ ُا َﺳ ِّﻤ ْﻲ َﻣﺎ ِﻓ ْﻲ َﺑ ْﻄ ِﻦ َز ْو َﺟِﺘ ْﻲ َھ ِﺬِه ……….*) َﻓﺎ ْﺟ َﻌْﻠ ُﮫ ِﻟ ْﻲ
َذ َﻛ ًﺮا َﺻﺎِﻟ ًﺤﺎِﺑ َﺤ ِّﻖ َﺻﺎ ِﺣ ِﺐ َھﺬَا ْا ِﻹ ْﺳِﻢ اﻟ َّﺸ ِﺮْﯾ ِﻒ َﺳِّﯿِﺪَﻧﺎ ُﻣ َﺤ َّﻤٍﺪ َﺻَّﻠﻲ ا ُﷲ َﻋَﻠْﯿ ِﮫ َو َﺳَّﻠ َﻢ
“Ya Allah, sesungguhnya aku akan memberikan nama anak yang masih ada dalam
kandungan istriku dengan nama ……………………………………. *) maka jadikanlah berupa anak laki-laki yang shalih dengan mendapatkan haknya nabi yang mempunyai nama yang mulia, yaitu sayyidina Muhammad SAW”.
Ket : *)/*)=Nama untuk calon anak

6. Doa mohon diberikan keselamatan (dibaca oleh ibu yang sedang hamil) :
اﻟّﻠ ُﮭَّﻢ ا ْﺣﻔ ْﻆ َوَﻟ ِﺪ ْي َﻣﺎ َدَم ِﻓ ْﻲ َﺑ ْﻄِﻨ ْﻲ َوا ْﺷِﻔ ِﮫ َاْﻧ َﺖ َﺷﺎ ٍف َϻ ِﺷﻔﺂء إ َّϻ ِﺷَﻔﺎ ُؤ َك ِﺷﻔﺂ ًء ϻ
ُﯾ َﻐﺎ ِد ُر َﺳَﻘ ًﻤﺎ َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢ َﺻ ِّﻮ ْرُه ﻓﻲ َﺑ ِْﻄﻨ ْﻲ ﺻ ْﻮ َر ًة َﺣ َﺴَﻨـ ًﺔ وَﺛِّﺒ ْﺖ َﻗْﻠَﺒـ ُﮫ إ ْﯾ َﻤﺎًﻧﺎِﺑ َﻚ
َِوﺑ َﺮ ُﺳ ْﻮِﻟ َﻚ، َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢ ا ْﺧﺮ ْﺟ ُﮫ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻄِﻨ ْﻲ َو ْﻗ َﺖ ِو َϻَدِﺗْـﻲ َﺳ ْﮭ ًϼ َوَﺗ ْﺴِﻠْﯿ ًﻤﺎ، َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢ ا ْﺟ َﻌْﻠ ُﮫ
َﺻ ِﺤْﯿﺤًﺎ َﻛﺎ ِﻣ ًϼ َو َﻋﺎِﻗ ًϼ َﺣﺎ ِذَﻗًﺎ َﻋﺎِﻟﻤًﺎ َﻋﺎ ِﻣ ًϼ، َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢ ﻃ ِّﻮ ْل ُﻋ ْﻤ َﺮُه و َﺻ ِّﺤ ْﺢ َﺟ َﺴَﺪُه
و َﺣ ِّﺴ ْﻦ ُﺧُﻠ ْﻮَﻗ ُﮫ َوا ْﻓ َﺼ ْﺢ ِﻟ َﺴﺎَﻧ ُﮫ َوَا ْﺣ ِﺴ ْﻦ َﺻ ْﻮ َرَﺗ ُﮫ ِﻟِﻘ َﺮآ َءِةاْﻟُﻘ ْﺮآن َواْﻟ َﺤِﺪْﯾﺚ ِﺑَﺒ َﺮ َﻛِﺔ
. ُﻣ َﺤ َّﻤٍﺪ َﺻَّﻠﻲ اﷲُ َﻋَﻠْﯿ ِﮫ َو َﺳَّﻠ َﻢ َواْﻟ َﺤ ْﻤُﺪِ ِﷲ َر ِّب اْﻟ َﻌﺎَﻟ ِﻤﯿ َﻦ
“ Ya Allah jagalah anaku selama ada dalam kandunganku, sembuhkanlah dia (apabila ada
penyakitnya), Engkau adalah Dzat yang Maha Menyembuhkan, tidak ada obat
(kesembuhan) kecuali obat (kesembuhan) yang datang dari-Mu, kesembuhan yang tidak
akan membawa penyakit, Ya Allah jadikanlah anak-anak yang ada dalam kandunganku
dengan bentuk yang bagus (tampan/cantik) dan tetapkanlah di dalam hatinya untuk
senantiasa beriman kepada-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah keluarkanlah anakku dari
kandunganku pada waktu aku melahirkan mudah dan selamat. Ya Allah jadikanlah anakku menjadi anak-anak yang sehat, sempurna, berakal, cerdas, alim mau mngamalkan
ilmunya. Ya Allah berilah anakku umur yang panjang, badan yang sehat, akhlak (budi
pekerti) yang baik, lisan yang fasih serta suara yang bagus untuk membaca Al Qur’an
dan Hadits dengan mendapat berkahnya Nabi Muhammad SAW, segala puji hanyalah
untuk Allah yang menguasai seluruh alam”.

7. Doa untuk ibu hamil (dibaca oleh ibu hamil) Q.S.3 (Ali Imran) ayat 35 :
َر ِّب ِإِّﻧﻲ َﻧَﺬ ْر ُت َﻟ َﻚ َﻣﺎ ِﻓﻲ َﺑ ْﻄِﻨﻲ ُﻣ َﺤ َّﺮرًا َﻓَﺘَﻘَّﺒ ْﻞ ِﻣِّﻨﻲ ِإَّﻧ َﻚ َأﻧ َﺖ اﻟ َّﺴ ِﻤﯿ ُﻊ اْﻟ َﻌِﻠﯿُﻢ …
”Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam
kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (kepada Mu). karena itu
terimalah (doaku) ini . Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha
Mengetahui”.

Q.S.16 (An Nahl) ayat 78 :
َواﻟّﻠ ُﮫ َأ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻜﻢ ِّﻣﻦ ُﺑ ُﻄﻮ ِن ُأ َّﻣ َﮭﺎِﺗ ُﻜْﻢ َϻ َﺗ ْﻌَﻠ ُﻤﻮ َن َﺷْﯿﺌًﺎ َو َﺟ َﻌ َﻞ َﻟ ُﻜُﻢ اْﻟ َّﺴ ْﻤ َﻊ
َوا َﻷْﺑ َﺼﺎ َر َوا َﻷْﻓِﺌَﺪَة َﻟ َﻌَّﻠ ُﻜْﻢ َﺗ ْﺸ ُﻜ ُﺮو َن
dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu
bersyukur”.

8. Doa untuk ibu hamil dibaca oleh suami-istri, Q.S.2 (Al Baqarah) ayat 286 :16/01/12
َرَّﺑَﻨﺎ َϻ ُﺗ َﺆا ِﺧ ْﺬَﻧﺎ ِإن َّﻧ ِﺴﯿَﻨﺎ َأ ْو َأ ْﺧ َﻄْﺄَﻧﺎ َرَّﺑَﻨﺎ َو َϻ َﺗ ْﺤ ِﻤ ْﻞ َﻋَﻠْﯿَﻨﺎ ِإ ْﺻﺮًا َﻛ َﻤﺎ َﺣ َﻤْﻠَﺘ ُﮫ …
َﻋَﻠﻰ اَّﻟ ِﺬﯾ َﻦ ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻠَﻨﺎ َرَّﺑَﻨﺎ َو َϻ ُﺗ َﺤ ِّﻤْﻠَﻨﺎ َﻣﺎ َϻ َﻃﺎَﻗ َﺔ َﻟـَﻨﺎ ِﺑ ِﮫ َوا ْﻋ ُﻒ َﻋﻨَّـﺎ َوا ْﻏِﻔ ْﺮَﻟَﻨﺎ
َوا ْر َﺣ ْﻤَﻨﺎ َأﻧ َﺖ َﻣ ْﻮ َϻَﻧﺎ َﻓﺎﻧ ُﺼ ْﺮَﻧﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘ ْﻮ ِم اْﻟ َﻜﺎِﻓ ِﺮﯾ َﻦ
”Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami
tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri
ma’afkanlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”

Q.S.25 (Al Furqan) ayat 74 :
َرَّﺑَﻨﺎ َھ ْﺐ َﻟَﻨﺎ ِﻣ ْﻦ َأ ْز َوا ِﺟَﻨﺎ َو ُذ ِّرَّﯾﺎِﺗَﻨﺎ ُﻗ َّﺮَة َأ ْﻋُﯿ ٍﻦ َوا ْﺟ َﻌْﻠَﻨﺎ ِﻟْﻠ ُﻤَّﺘِﻘﯿ َﻦ ِإ َﻣﺎﻣًﺎ
”Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami
sebagai penyenang hati (kami), dan Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang
bertakwa”.

Q.S.3 (Ali Imran) ayat 173 :
َﺣ ْﺴُﺒَﻨﺎ اﻟّﻠ ُﮫ َوِﻧ ْﻌَﻢ اْﻟ َﻮ ِﻛﯿ ُﻞ ..
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah Sebaik-baik
Pelindung”.

Q.S.8 (Al Anfal) ayat 40 :
ِﻧ ْﻌَﻢ اْﻟ َﻤ ْﻮَﻟﻰ َوِﻧ ْﻌَﻢ اﻟَّﻨ ِﺼﯿ ُﺮ ..
Dia adalah Sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik penolong”.
َو َϻ َﺣ ْﻮ َل َو َϻُﻗ َّﻮَة ِا َّϻِﺑﺎ ِﷲ اْﻟ َﻌِﻠ ِّﻲ اْﻟ َﻌﻈْﯿِﻢ
“Tidak ada daya upaya dan kekuatan, melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi dan
Maha Mulia”

9. Doa ibu yang sedang menyusui Q.S.26 (Asyu’ara) ayat 78 – 80 :
اَّﻟ ِﺬي َﺧَﻠَﻘِﻨﻲ َﻓ ُﮭ َﻮ َﯾ ْﮭِﺪﯾ ِﻦ ﴿٧٨﴾ َواَّﻟ ِﺬي ُھ َﻮ ُﯾ ْﻄ ِﻌُﻤِﻨﻲ َوَﯾ ْﺴِﻘﯿ ِﻦ ﴿٧٩﴾ َوِإ َذا َﻣ ِﺮ ْﺿ ُﺖ
َﻓ ُﮭ َﻮ َﯾ ْﺸِﻔﯿ ِﻦ ٨٠
“(Dia-lah Allah SWT) yang telah menciptakan aku, Maka Dialah yang menunjuki aku”,
“dan Dia-lah Tuhan yang memberiku makan dan minum”,
“dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.,

10. Doa untuk ibu nifas :
Dalam keadaan nifas seorang ibu masih diperbolehkan membaca sholawat, istighfar,
tasbih, tahmid dan tahlil.
Doa untuk ibu nifas ketika istinja’ (cebok) :
َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢ َﻃ ِّﮭ ْﺮ َﻗِْﻠﺒ ْﻲ ِﻣ َﻦ اﻟِّـﻨَﻔﺎ ِق َو َﺣ ِّﺼ ْﻦ َﻓ ْﺮ ِﺟ ْﻲ ِﻣ َﻦ ْاﻟَﻔ َﻮا ِﺣ ِﺶ
“Ya Allahbersihkan hati saya dari kemunafikan, dan bentengi kehormatan (kemaluan) ku
dari kejahatan (penyakit)”.

11. Doa untuk bayi yang baru lahir sesudah di adzankan :
ُا ِﻋْﯿُﺬ ُه ( َھﺎ) ِﺑﺎْﻟ َﻮا ِﺣِﺪاﻟ َّﺼ َﻤِﺪ ِﻣ ْﻦ َﺷ ِّﺮ ُﻛ ِّﻞ ِذ ْي َﺣ َﺴٍﺪ -
“Ya Allah Yang Maha Esa, tempat semua orang meminta, aku mohon perlindungan-MU
untuk anakku dari segala kejahatan orang yang hasad/dengki”.
Ket : هُ = jika bayinya laki-laki ﺎϫ = jika bayinya perempuan
َاﻟّﻠ ُﮭَّﻢ ِاﻧِّـﻲ ُا ِﻋْﯿُﺬ َك ِﺑ َﻜِﻠ َﻤﺎ ِت ا ِﷲ اﻟـَّﺘﺂ َّﻣٍﺔ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ َﺷْﯿ َﻄﺎ ٍن َو َھﺂ َّﻣٍﺔ َو ِﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ َﻋْﯿ ٍﻦ -
ﻣٍﺔ ﻵ
”Ya Allah dengan segala kesempurnaan kalimat-MU, aku mohon perlindungan untuk
anakku dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, dari
gangguan semua binatang, dan dari gangguan pandangan mata yang dapat membawa
akibat buruk kepada apa yang dilihatnya”.

0 comments:

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

Blog Ini Adalah Dofollow Silahkan Komentar Sepuasnya Tapi Jangan Jadi Spammer ya

My Messenger

Photobucket

Followers

 

Copyright © 2011 All About Tutorial | Design by TOMJERRX In Surabaya